im体育运动平台

本科生培养
站内搜索
当前位置:首页  本科生培养  精品课程


国家级精品课

序号

课程名称

课程负责人

所属院系

1

2003

材料力学

张少实

im体育运动平台

2

2004

理论力学

程靳

im体育运动平台

3

2010

物理光学

吕志伟

im体育运动平台

省级精品课

序号

年度

课程名称

课程负责人

所属院系

1

2010

物理光学

吕志伟

im体育运动平台

2

2003

材料力学

张少实

im体育运动平台

3

2003

理论力学

程靳

im体育运动平台

4

2005

自动控制原理

裴润

im体育运动平台

5

2006

自动控制元件及线路

梅晓榕

im体育运动平台

6

2007

物理光学

吕志伟

im体育运动平台

7

2007

模糊控制

李士勇

im体育运动平台

8

2008

结构动力学

于开平

im体育运动平台

9

2009

弹性力学

赵树山

im体育运动平台

级优秀课程

序号

年度

课程名称

课程负责人

所属院系

1

2000

自控原理

裴润

im体育运动平台

2

2000

材料力学

张少实

im体育运动平台

3

2000

理论力学

程靳

im体育运动平台

4

2004

信号与系统

陈静

im体育运动平台

5

2005

模糊控制

李士勇

im体育运动平台

6

2005

自动控制元件及线路

梅晓榕

im体育运动平台

7

2007

控制系统设计

罗晶

im体育运动平台

8

2007

物理光学

吕志伟

im体育运动平台

9

2008

弹性力学

赵树山

im体育运动平台

10

2008

模糊数学及其应用

李士勇

im体育运动平台

11

2008

结构动力学

高维成

im体育运动平台

12

2009

航天技术概论

崔乃刚

im体育运动平台

13

2009

断裂力学

张莉

im体育运动平台

14

2010

原子物理

何伟明

im体育运动平台

15

2010

固态电子论

刘晓为

im体育运动平台

16

2010

建筑力学

李前程

im体育运动平台